บริการลูกค้า

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
 

1. ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก

2. การรับประกัน คุณภาพอะไหล่แท้

การรับประกันคณุภาพอะไหล่แท้เอ็มจี ที่ติดตั้งจากผู้จำหน่าย เป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใด อย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บนใบเสร็จ

3. การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

4. การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัท ผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึก ดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยาง

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (MG Call Center)
 
 1.   ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ,ถ่วงยาง, ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัด น้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่องที่สึกหรอ เป็นต้น
 2.   รถยนต์ที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการของบริษัท เอ็มจีฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ตลอดช่วงระยะเวลารับประกัน ที่บริษัทเอ็มจีฯ กำหนด หรือเข้าเช็คระยะไม่ครบทุกระยะ
 3.   การดัดแปลงสภาพรถหรือติดตั้งอปุกรณ์เสริมเพื่อใช้งานที่มิใช่การใช้งานปกติ เช่น การแข่งขัน, การบรรทกุน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 4.  การถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 5.  การใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน “คู่มือการใช้รถ”
 6.  การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัทเอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 7.   ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวต่างๆ ที่มิได้แนะนำโดย บริษัทเอ็มจีเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด
 8.  กระจกบังลมหน้า, กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างทั้งหมด ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของโรงงาน

บริการพิศษ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (MG Call Center)
 
ศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับ MG ในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ราคาของรถยนต์อุปกรณ์ ตกแต่ง(accessory) ข้อมูลโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริม การขายและการบริการหลังการขายที่อยู่ เบอร์ติดต่อของ โชว์รูมและศูนย์บริการ เอ็มจี ทั่วประเทศ ประสานงานเพื่อ ให้บริการระหวา่งลูกค้ากับหน่วยงานของ MG เพ่ือการขอรับ ความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะใน สถานการณ์ท่ีประสบเหตุ หรือเกิดความผิดปกติของรถยนต์ ระหว่างการใช้งานปกติหรือเดินทางไปยังต่างจังหวัด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยังเปิดโอกาสให้ ลูกค้าสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพื่อ ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาสินค้า และบริการต่างๆให้ดี ยิ่งขึ้น
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ังโมง (Roadside Assistance)
 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับลูกค้า MG ของเราทุกคนภายในระยะเวลารับประกัน คือ 4 ปี 120,000 กิโลเมตร
อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน

บริการและสิทธิประโยชน์
 
 • ฟรี! บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นทางด้าน เทคนิค ปัญหาด้านรถยนต์ในกรณีรถเสีย ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • ฟรี! บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินโดย เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับการอบรมมาจากผู้ผลิต (ยกเว้นค่าอะไหล่, วัสดอุปุกรณ์ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข)

 • บริการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการ ที่ใกล้ที่สุด

 • ฟรี! บริการเติมน้ำมัน จำนวน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 5 ลิตร กรณีท่ีน้ำมันหมดถังไม่สามารถ ขับเคลื่อนต่อไป

 • ฟรี! บริการจัดส่งกุญแจสำรองในระยะทาง 20 กม. จากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนเกินคิด กม.ละ 25 บาท

 • **  บริการทางเลือก สาหรับลูกค้าที่ต้องการ ช่างกุญแจ

เขตกรุงเทพมหานคร: บริการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดฟรี โดยไม่จำกัดระยะทาง
จังหวัดอื่นๆ: บริการเคลื่อนย้ายรถไปยังศูนย์บริการที่ลูกค้าเลือก ฟรีสำหรับ 25 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรถัดไปคิดค่าบริการ 25 บาท / กิโลเมตร

**  โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีที่ลูกค้าต้องการรถสำรองเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน
ต้องเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งรถสำรองไปยังจุดที่เกิดเหตุโดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถเอง
บริการเสริมอื่นๆ (Additional Services)
 
 • แนะนำโรงพยาบาล
  ที่ใกล้ที่สุด

 • จองและเปลี่ยนแปลง
  เที่ยวบิน

 • จองโรงแรม
  และร้านอาหาร

 • ส่งข้อความเร่งด่วน

 • จองรถเช่าและรถลีมูซีน

 • จองเวลาออกรอบ
  ตีกอล์ฟ